Subsidies en regelingen

Het is mogelijk om in sommige gevallen financiële afspraken te maken over bijvoorbeeld scholing, begeleiding en werken met behoud van uitkering. Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon van het WSPR. Enkele van de beschikbare subsidies en regelingen: 

Proefplaatsing

Heeft u iemand met een uitkering op het oog die u in dienst wilt nemen, maar aarzelt u nog of deze kandidaat werkelijk geschikt is? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de proefplaatsing. U kunt dan onderzoeken of de baan en de kandidaat bij elkaar passen. Afhankelijk van de functie en de achtergrond van de kandidaat maakt u met de het WSPR verdere afspraken over de duur van de proefplaatsing. Belangrijk is dat u, aansluitend op de proefplaatsing, de kandidaat een regulier dienstverband aanbiedt.
> Lees meer over proefplaatsing

Brug-WW (verlopen)

Per 1 april 2018 stopt de mogelijkheid om Brug-WW aan te vragen. Dit geldt zowel voor de ‘Brug-WW met sectorplan’ als de ‘Brug-WW zonder sectorplan’.

De Brug-WW is in 2015 in het leven geroepen om kandidaten, die overstappen naar een ander beroep of naar een werkgever in een andere sector, in de gelegenheid te stellen om een opleiding te volgen met behoud van een WW-uitkering. Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is een baangarantie na afronding van de opleiding en een dienstverband (gedurende de opleiding) van minimaal acht uur per week. Kandidaten die van de Brug-WW gebruikmaken, krijgen voor de uren die zij werken salaris en voor de uren waarin zij worden (om)geschoold een WW-uitkering.

Jobcoaching

Voor werkzoekenden met een (blijvende) afstand tot de arbeidsmarkt kan jobcoaching worden ingezet. Dit houdt in dat werkzoekenden begeleid worden tijdens met name de plaatsing en het inwerken bij de werkgever. De werkgever wordt door de inzet van een jobcoach ontlast bij het inwerken van de medewerker.
> Lees meer over jobcoaching

Werkplek voorzieningen

UWV biedt bedrijfsadvies aan werkgevers die werknemers met een ziekte of handicap aannemen. Als u iemand met een ziekte of arbeidshandicap aanneemt, is het misschien nodig om het werk of de werkplek aan te passen. UWV kan daarbij helpen met een bedrijfsadvies
 > Lees meer over werkplek voorzieningen

Loondispensatie Wajong

Loondispensatie Wajong kan door de werkgever worden aangevraagd en wordt verleend t.b.v. personen met een Wajong-uitkering, met recht op arbeidsondersteuning of t.b.v. werknemers, jonger dan 18 jaar, met een verminderde arbeidsprestatie door ziekte of gebrek. De werkgever en werknemer worden ondersteund door een jobcoach.
> Lees meer over loondispensatie Wajong

Loonkosten subsidie(s)

Neemt u een kandidaat met een arbeidsbeperking in dienst? Wanneer de kandidaat een verminderde loonwaarde heeft, kunt u een loonkostensubsidie aanvragen. U kunt als werkgever in overleg met de gemeente kiezen voor het eerste half jaar van het dienstverband kiezen tussen forfaitaire loonkostensubsidie of voor loonkostensubsidie op basis van de objectief vastgestelde loonwaarde. De forfaitaire loonkostensubsidie bedraagt 50% van het wettelijk minimum loon. De loonkostensubsidie op basis van vastgestelde loonwaarde bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimum loon.

  • Forfaitaire loonkostensubsidie

De forfaitaire LKS bedraagt 50% van het wettelijk minimum loon. Wanneer u kiest voor forfaitaire loonkostensubsidie wordt in de vijfde maand van het dienstverband een objectieve loonwaarde meting gedaan en vastgelegd. Op basis van deze vaststelling ontvangt u vanaf de zevende maand de loonkostensubsidie naar loonwaarde. 

  • Loonkostensubsidie naar loonwaarde

De loonkostensubsidie op basis van vastgestelde loonwaarde bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimum loon. Een onafhankelijk loonwaardebepaling bepaalt de loonwaarde en daarmee de loonkostensubsidie (LKS). De LKS die de werkgever ontvangt is het verschil tussen het wettelijk minimumloon (WML) en de loonwaarde, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten. Als het cao-loon hoger is dan het WML zijn die meerkosten voor rekening van de werkgever. De LKS kan nooit meer zijn dan 70% van het WML.

  •  Loonkostensubsidie schoolverlaters

Met deze loonkostensubsidie is het mogelijk om werkgevers te stimuleren via een loonkostensubsidie arbeidsgehandicapte schoolverlaters in dienst te houden

> Lees meer over de loonkostensubsidie

Premiekorting

Wanneer u een werkzoekende in dienst neemt, kunt u onder voorwaarden aanspraak maken op een tijdelijke korting op de WIA/WAO- en WW-premie in de vorm van premiekorting.

  • De premiekorting arbeidsgehandicapte werkzoekende (mobiliteitsbonus) wanneer u een arbeidsgehandicapte werkzoekende in dienst nemen of een werkzoekende vanuit de WIA herplaatst.
  • De premiekorting oudere werkzoekende (mobiliteitsbonus) wanneer u een werkzoekende van 56 jaar of ouder, vanuit een uitkering, in dienst neemt.
  • De premiekorting arbeidsgehandicapte werkzoekende wanneer u iemand uit de doelgroep Banenafspraak in dienst neemt.

Met de Subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kunt u gratis berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt. Vul de Regelhulp premiekortingen in om te kijken of u in aanmerking komt voor de premiekorting, wat de hoogte en de duur ervan is en hoe u de premiekorting toepast.

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Neemt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte in dienst? Dan geldt voor deze werknemer mogelijk de no-riskpolis. Dit houdt in dat u in geval van uitval door ziekte voor deze werknemer looncompensatie kunt krijgen. Hiermee bent u financieel verzekerd tegen uitval bij ziekte.

De no-riskpolis geldt meestal 5 jaar: UWV betaalt een Ziektewet-uitkering als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf de start van zijn dienstverband. In bijzondere situaties kan uw werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar aanvragen.
> Lees meer over de no-riskpolis

Meer informatie

Wilt u meer weten over de verschillende subsidies en regelingen? Neem dan contact op met het WSPR op het telefoonnummer 010 – 700 89 89 of laat uw gegevens achter op de contactpagina. Wij nemen dan contact met u op.

Deel deze pagina